Vragen? Bel ons: 058-2167622

Voorwaarden voor levering

Naaipatronen.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01102561 en is gevestigd aan de Beijerstraat 4, 8911 HG Leeuwarden
(magazijn: Kleine Hoogstraat 7, 8926 HD Leeuwarden).
Telefoonnummer: 058-2167622
Email: info@naaipatronen.nl.
BTW nummer: NL1063.07.903.B01

Artikel 1 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

 1. Indien u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst, bevestigen wij de ontvangst van deze bestelling onverwijld door middel van een bestelbevestiging per e-mail. Zolang u geen bestelbevestiging van ons heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden. De bestelling is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.
 2. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij goede gronden hebben om aan te nemen dat u niet aan uw betalingsverplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, delen we dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Indien u kiest voor betaling op rekening worden uw gegevens door ons getoetst bij Focum Finance B.V.. Wij besluiten vervolgens op basis van deze informatie of u voor deze betaalwijze in aanmerking komt. Betalen op rekening is alleen mogelijk voor bestellingen binnen Nederland. Wij behouden het recht voor het verzoek van de koper om betaling op rekening te weigeren. Desgewenst kan koper voor wat betreft de informatie die over hem/haar aan Naaipatronen.nl is verstrekt, contact opnemen met Focum Finance B.V.: 038-4672409 of inzage@focum.nl.

Artikel 2 - Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
  • iDEAL
  • PayPal
  • Mastercard en VISA
  • AchterafBetalen (€ 1,95)
  • Bankoverschrijving
  • e-Maestro
  • Sofortbanking
 3. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Buckaroo of Focum.

Artikel 3 - AchterafBetalen

 1. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:
  • U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Naaipatronen.nl producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Naaipatronen.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen. Er worden € 1,50 servicekosten in rekening gebracht;
  • U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce, zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
  • U bent verplicht Naaipatronen.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Naaipatronen.nl per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Naaipatronen.nl worden doorgegeven.
  • U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.
 2. Wijze van betalen door Klant
  • Naaipatronen.nl heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Naaipatronen.nl een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
  • Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
  • U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Naaipatronen.nl en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Naaipatronen.nl, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Naaipatronen.nl wordt erkend.
  • Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
 3. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant
  • Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
  • Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Naaipatronen.nl het recht om door Focum Commerce B.V. een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
  • Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
  • Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Naaipatronen.nl, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
  • Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
  • Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
  • Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.
 4. Privacy Statement van Focum Commerce B.V
  • Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens - al dan niet in statistische vorm - (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 4 - Levering en verzendkosten

 1. Wij streven er naar om uw bestelling binnen 2 werkdagen te leveren. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen (bestelling tijdelijk niet op voorraad of uitverkocht) of is er om een andere reden vertraging dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling zonder kosten te annuleren. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.
 2. Bestellingen worden verzonden via PostNL en DPD. De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:
  • adres in Nederland (PostNL): € 3,00
  • adres in Nederland pakket (PostNL of DPD): € 6,50
  • adres in de Europese Unie (PostNL of DPD): € 3,75 tot € 35,00
  • adres buiten de Europese Unie (PostNL): € 8,50 tot € 70,00
  • Marfy patronen af fabriek Italië (UPS): € 8,50
  De genoemde tarieven zijn inclusief verwerkings- en verpakkingskosten.
 3. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende of verzekerde verzending).
 4. Wij versturen per e-mail een kennisgeving van verzending op de dag van verzending.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 - Retourzenden en/of ruilen

 1. U bent gerechtigd om binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
  Heeft u de bestelling reeds betaald dan zal het totale aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
 2. Tijdens de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Bij patronen: knip verpakkingen voorzichtig open en bekijk eerst de instructiebladen. Het is dan doorgaans niet nodig om patroonbladen volledig open te vouwen om te kunnen bepalen of u het artikel wilt behouden.
 3. Na de herroepingstermijn van 14 dagen is de koop definitief en kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. In geval van retournering na de gestelde termijn van 14 dagen wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
 4. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.
  Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij niet opnieuw verzendkosten in rekening.
 5. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
 6. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval retourneren of ruilen:
  • het gaat om een tijdschrift;
  • Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
  • Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
  • Het artikel bevindt zich niet in de originele verpakking.
  • Het betreft een voor u in Italië besteld MARFY patroon.

Artikel 7 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade, behoudens en voor zover wij als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel hebben gehad dat we bij correcte nakoming niet zouden hebben gehad.
 2. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële serieproductie te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentie- en /of copyrighthouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 9 - Privacy statement

 1. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt. Hierbij kunt u denken aan een incassoprocedure.

Artikel 10 - Geschillen

 1. Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Klachten die niet onder een garantietermijn vallen dienen binnen de redelijke termijn van 2 maanden te worden gemeld, bij voorkeur schriftelijk of per email via info@naaipatronen.nl of het contactformulier op de website. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden d.d. 19 juni 2013 onder nummer 01102561.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de bestelling. Deze voorwaarden kunt u printen of opslaan.